Algemene voorwaarden

Zelfs bij Knaek ontkomen we er niet aan om algemene voorwaarden op te stellen. We hebben geprobeerd om alle 'spelregels' zo overzichtelijk mogelijk weer te geven. Mocht je na het lezen van de voorwaarden toch nog vragen hebben, schroom dan niet om ons te mailen.

1. KNAEK: de vennootschap Knaek Promotions B.V., gevestigd te Amsterdam.

2. Knaek-app: de door KNAEK aan het lid uitgegeven app.

3. Knaek-pas: de fysieke pas uitgegeven door Knaek. Bestaande uit een Knaek-ID waarmee zowel de Knaek-app als de Cultuurapp geïnstalleerd kan worden.

4. Acceptant: bedrijf en/of instelling die de Knaek accepteert als kortingsapp of de Knaek-pas als kortingspas.

5. Bijdrage: de jaarlijkse vergoeding die verschuldigd is voor de productie, ontwikkeling en reserveringsservice van de Knaek-app en Knaek-pas.

6. Lid: de houder (m/v) van een Knaek-pas en Knaek-app.

7. Reserveringsservice: Een betaalde service (onderdeel van de bijdrage) die grarandeert dat een lid in augustus een nieuwe code voor de Knaek-app ontvangt. De service behelst dat voor ieder lid een codes apart worden gehouden en niet verkocht aan anderen.

8. Verzenddatum: Het moment waarop door KNAEK opdracht gegeven wordt om nieuwe Knaek-passen/apps te versturen naar leden.

9. Documentatie: de productinformatie, prijzen en voorwaarden die door KNAEK als aanbieder specifiek aan het lid mondeling dan wel schriftelijk zijn verstrekt en die betrekking hebben op de Knaek en het gebruik daarvan.

10. Overeenkomst: de overeenkomst tussen de leden en KNAEK terzake van de Knaek-pas/app. De Overeenkomst bestaat uit de Documentatie, deze Algemene Voorwaarden en eventuele aanvullende schriftelijke afspraken, reglementen en voorwaarden.

11. Academiejaar: het academiejaar loopt van 1 augustus van het betreffende jaar en eindigt op 31 juli van het opvolgende jaar.

1. Betaling en acceptatie door KNAEK. Bij het aanvragen van een Knaek-pas/app machtigt de aanvrager KNAEK jaarlijks de bijdrage voor de productie- en ontwikkelingskosten van de pas/app automatisch af te schrijven van de door het lid opgegeven rekening. Mocht het voorkomen dat de opgegeven rekening niet voldoende saldo heeft om het bedrag af te schrijven dan ontvangt het lid na een aantal dagen een betalingsherinnering per e-mail. Indien het lid vervolgens niet overgaat tot betaling van de jaarlijkse bijdrage dan zal de betaling uit handen worden gegeven aan een incassodienst en/of deurwaarder.

2. Betaling en acceptatie door KNAEK. Als een Knaek-pas/app wordt aangevraagd tijdens een actieperiode waarin een welkomstcadeau wordt weggegeven, vervalt het recht op een cadeau indien de aanvrager in het verleden ooit Knaek-lid is geweest. Het welkomstcadeau geldt zo lang de voorraad strekt.

3. Duur van de Overeenkomst. Een Knaek-pas/app wordt uitgegeven met een geldigheid tot de start van het komende academiejaar (Nederland en België: 1 augustus) ingaande op de dag van uitgifte van de Knaek-pas/app door KNAEK.

4. Opzeggen kan tot 4 weken voor verloop van de Knaek. De verloopdatum staat op de pas en in de app. Wanneer een lid opzegt, wil dit niets anders zeggen dan dat hij/zij zich uitschrijft voor de volgende distributie van de Knaek-pas/app. Opzeggen kan via www.knaek.be/opzeggen. Hier dient het lid het opgegeven e-mailadres in te vullen, de opzegging dient te worden bevestigd via de e-mail van Knaek naar het opgegeven e-mailadres. De opzegging gaat onmiddellijk in, onverlet de verloopdatum van de uitgegeven Knaek-pas/app. Het uitschrijven heeft voor de distributie van het volgenden academiejaar heeft geen invloed op de geldigheid van de Knaek-pas/app. Deze kan gebruikt worden tot de verloopdatum.

5. Restitutie van de bijdrage door een lid is niet mogelijk omdat een lid een bijdrage betaalt voor de productie- en ontwikkelingskosten van de pas/app. Indien een lid dit product, de betreffende Knaek-pas/app heeft afgenomen heeft het lid voor de productie (en doorontwikkeling) betaald en niet voor het betreffende lopende jaar.

6. KNAEK hanteert de voorwaarde dat leden studenten dienen te zijn. Het recht op gebruik van de Knaek-pas/app vervalt indien KNAEK vaststelt dat er sprake is van misbruik van de Knaek-pas/app door het lid.

7. Het staat KNAEK vrij om, zonder opgaaf van redenen, te weigeren om met een aanvrager een Overeenkomst aan te gaan, of een reeds bestaande Overeenkomst te verlengen.

1. KNAEK informeert het lid, onder meer door middel van de publicatie als bedoeld in artikel 3.5, de website www.knaek.nl of www.knaek.be en via email, bij welke Acceptanten de Knaek-app wordt geaccepteerd als kortingsapp. KNAEK spant zich in om deze informatie regelmatig te actualiseren. Tussentijdse wijzigingen in het aanbod van deelnemende Acceptanten en de door hen aangeboden kortingsregelingen zijn mogelijk.

2. Het lid moet voor de aankoop zelf om een KNAEK-korting vragen bij de Acceptant. De Acceptant bepaalt of en onder welke voorwaarden het voordeel wordt verleend. KNAEK aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien het voordeel niet wordt verleend.

3. Ondanks het feit dat KNAEK zich inspant om de juiste en meest actuele kortingsregelingen te communiceren, is het mogelijk dat een kortingsregeling niet of onjuist vermeld wordt door KNAEK. KNAEK is in dat geval niet gehouden om achteraf compensatie te verlenen of anderszins schade aan leden te vergoeden voor niet of onjuist verleende korting. KNAEK is geen partij bij de transactie tussen het lid en de Acceptant. KNAEK is evenmin gehouden om te bemiddelen tussen het lid en de Acceptant ter zake van geschillen over de korting dan wel de hoogte daarvan.

4. Voor iedere actie die door KNAEK wordt gecommuniceerd geldt zolang de voorraad strekt. Indien er meer inschrijvingen zijn dan plaatsen, geldt het principe wie het eerst komt, die het eerst maalt. Indien het aantal deelnemers groter is dan de beschikbare mogelijkheden is er geen recht op welke vergoeding of compensatie dan ook.

5. Bij de Knaek-app kan een publicatie horen, waarin periodiek het lid wordt geïnformeerd over (culturele) informatie en aanbiedingen die passen binnen het KNAEK-concept.

6. KNAEK is niet aansprakelijk voor storingen van de website www.knaek.nl en www.knaek.be.

7. De aansprakelijkheid van KNAEK is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat het lid jaarlijks als bijdrage aan KNAEK betaalt.

8. Over de uitslagen van winacties wordt niet gecorrespondeerd. KNAEK houdt ten alle tijde het recht om eenzijdig zonder kennisgeving actievoorwaarden te wijzigen, aan te passen en/of te annuleren. Bij constatering van oneigenlijk gebruik/deelname (fraude) kan KNAEK de deelnemers inschrijving en recht op de prijs ongeldig verklaren. KNAEK is niet aansprakelijk voor enige (letsel)schade voortvloeiende uit acties, aanbiedingen of activiteiten.

1. Het lid dient de Knaek-app zorgvuldig te bewaren en is verantwoordelijk voor elk gebruik ervan.

2. Het lid dient (e-mail)adreswijzigingen en iedere andere wijziging die relevant is voor de uitvoering van de Overeenkomst zo spoedig mogelijk mede te delen aan KNAEK.

3. Het lid dient een Nederlands of Belgisch postadres te hebben.

4. De Knaek-app mag niet gebruikt worden voor onwettige doeleinden.

5. Het lid komt alleen in aanmerking voor voordeel en acties indien het lid zich op juiste wijze heeft geregistreerd.

1. De Knaek-app is persoonsgebonden en blijft eigendom van KNAEK. In het geval van verlies of diefstal kan het lid een vervangende app aanvragen door een mail te sturen naar info@knaek.nl voor Nederland of info@knaek.be voor België.

2. De kosten voor het aanmaken van een nieuwe Knaek-pas/app zijn € 15,-.

1. Het lid is jaarlijks een bijdrage verschuldigd voor de productie- en ontwikkelingskosten van de Knaek-pas/app, tenzij anders is overeengekomen. De kosten voor de Knaek-pas/app bedragen € 15,- incl. BTW. Hierbij is de (eventuele) verzending inbegrepen. Indien het lid een Knaek-pas/app gratis heeft verkregen, geldt dit alleen voor één Knaek-pas/app met een looptijd van één academiejaar. De bijdrage voor de Knaek-pas/app bedraagt - na de eerste gratis pas/app - € 15,-inclusief BTW voor de nieuwe pas/app. Deze kosten worden gerekend voor de productie en app ontwikkeling evenals de verleende reserveringsservice (voor leden wordt een code voor de Knaek-app apart gehouden) en gefactureerd in de eerste maand van het academiejaar (augustus). Hierbij is de (eventuele) verzending inbegrepen. De overige maanden van het academiejaar zal het gebruik van de Knaek-pas/app kosteloos zijn. Het lid dient de Knaek-pas/app op te zeggen 4 weken voor verlenging. De verlenging vindt plaats op 1 augustus (de Verzenddatum). Bij beëindiging van de Overeenkomst gedurende een lopend jaar vindt geen restitutie plaats.

1. De persoonsgegevens van het lid zijn opgenomen in ons bestand en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens behandeld worden. KNAEK gebruikt persoonsgegevens van het lid voor het beoordelen en analyses ten behoeve van statistische en wetenschappelijke doeleinden.

2. De Knaek-app is bedoeld om het lid voordeel te bieden. Bij het aangaan van de Overeenkomst geeft het lid toestemming aan KNAEK om het lid speciaal geselecteerde aanbiedingen te doen via post, telefoon of digitaal. Wanneer het lid geen gerichte KNAEK-aanbiedingen wenst te ontvangen, kan dat worden aangegeven middels een e-mail.

3. Telefoongesprekken met een lid kunnen door KNAEK worden opgenomen voor trainings- en beoordelingsdoeleinden.

1. KNAEK is te allen tijde bevoegd deze Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen door middel van kennisgeving aan het lid. Kennisgeving geschiedt per e-mail en via www.knaek.nl of www.knaek.be. Indien het lid niet akkoord gaat met de wijziging en/of aanvulling is het lid binnen een maand na bedoelde kennisgeving gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen. Indien het lid van deze mogelijkheid geen gebruik maakt dan wel - indien dat eerder is - de Knaek blijft gebruiken, verklaart het lid zich akkoord met de aldus gewijzigde Overeenkomst.

1. De Knaek-app is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. De app blijft eigendom van KNAEK. KNAEK is gerechtigd bepaalde rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen of uit te besteden aan derden, mits wordt voldaan aan de daaraan te stellen wettelijke randvoorwaarden. KNAEK werkt samen met betrouwbare logistieke partners, die eveneens gebonden zijn aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

2. Op de Overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. Eventuele geschillen die niet in goed overleg kunnen worden opgelost worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

1. KNAEK is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, ongeacht de rechtsgrond waarop de schadevordering is gebaseerd, in verband met producten of diensten die het lid met de Knaek-pas/app heeft aangekocht. Voor klachten over de aangekochte producten en diensten kan het lid uitsluitend terecht bij de Acceptant/kortinggevers.

1. Correspondentie met betrekking tot KNAEK (zoals correspondentie over aanbiedingen) zal worden gezonden naar het bij ons geregistreerde laatste post- of e-mailadres dat het lid aan KNAEK heeft opgegeven. In geval van een adreswijziging kan het lid zijn/haar (e-mail)adres wijzigen door een mail te sturen naar info@knaek.be.

1. Ondanks alle zorgvuldigheid die wij besteden aan onze dienstverlening kan het voorkomen dat je niet tevreden bent. Je kunt je klacht per brief opsturen naar KNAEK, Postbus 3572, 1001 AJ, Amsterdam.

1. Indien deze algemene voorwaarden veranderen, verklaart het lid zich akkoord met de toepassing van deze voorwaarden door het voortzetten van het gebruik van de Knaek-app.